Blog

Pazarlamanın Önemi

18.03.2018

Günümüz iş dünyasında kuruluşlar için başarı; finansal veriler ile değerlendiriliyor olsa birlikte aslında kuruluşların başarıları onların pazarlama konusundaki becerileri ile doğru orantılıdır. Finans, muhasebe, insan kaynakları ya da operasyon gibi kuruluşlara ilişkin birimler gerçekte üretilen ürün ya da sunulan hizmete olan talep ile direk olarak ilgilenmezken, kuruluşun karlılığı bu taleple doğrudan ilişkilidir.

 

 
Bir başka açıdan ise kuruluşların üst düzey yöneticileri ve hissedarları ile gerçekleştirilen araştırmalarda her iki grup içinde pazarlama stratejilerinin kuruluş için kilit öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 2006 yılında dünya genelinde birçok farklı ülkede üs düzey yöneticiler ile gerçekleştirilen bir araştırmada en önemli 5 konu içinde "sürdürülebilir büyüme" ve "müşteri sadakati" konuları da yer almaktadır ki her iki konuda aslında pazarlama ile direk ilişkilidir.

 


Yöneticiler için doğru kararları alabilmek önemli ancak her zaman bu durum kolay değildir. Yeni bir ürünün şekline, içeriğine, görselliğine, ambalajına, tüketiciye sunulacağı fiyata, satış kanallarına, iletişim bütçesine ilişkin kararlar çoğu zaman pazarlama yöneticilerinin üstleri ile birlikte almak zorunda kaldıkları karar olarak değerlendirilmektedir. Alınan her karar birçok riski ve kararın uygulanabilmesi için gerekli olan yatırımı da beraberinde getirmektedir ve tüm bu süreç içinde pazarlama yöneticilerine çok iş düşmektedir.  Bakıldığında “PAZARLAMA” sadece pazarlama yöneticilerine bırakılamayacak kadar da kritik bir konudur. Çoğu kez pazarlama yöneticisi, kuruluşların üst düzey yöneticileri ile birlikte çalışır ve alınan kararlar tüm şirketle paylaşılmaktadır.

 

Genel olarak pazarlamanın kuruluş için öneminden bahsettik. Pazarlama Kavramını açıklayacak olursak; “Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karlı bir şekilde karşılamaktır” şeklinde ifade edebiliriz.

 

Günümüz iş dünyası açısından pazarlama;

 

Hedef pazarları seçerek, bu pazardaki müşterileri değer yaratarak ele geçirme, elde tutma ve sayılarını arttırma sanatı ve bilimidir. 

Tüketicinin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu talep ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için istikrarlı bir stratejinin ortaya konmasıdır.

Pazarlama felsefesi, işle ilgili tüm kararların müşteri odaklı olması gereğini ortaya koyar; yani her türlü karar alımında bu karardan müşterinin ne şekilde etkileneceğinin birinci derecede öncelikli olmasını ön görür.

Her çeşit ve her büyüklükteki işletmelerde uygulanır. (büyük işletmeler, küçük işletmeler, mal üreten işletmeler, servis işletmeleri …)

 

Ürün ve hizmetin; üretiminden önce başlar ve mal/servis tüketiciye ulaştıktan sonra da devam eder.

 

Çeşitli eylemlerden oluşur. Pazarlama eylemleri uygulama öncesinde planlanmalı, sonrasında ise kontrol edilmelidir.

 

Pazarlama Sistemi bir kuruluşun sunmuş olduğu hizmet/ürün için hayati önem taşımaktadır. Kuruluşun sürdürebilirliğini ve bulunduğu sektörde kalıcı olmasında kritik rol üstlenmektedir. Modern Pazarlama Sisteminin dört ana başlık altında toplanmaktadır ve birbirleri olan ilişkileri değerlendirilmektedir. Bu başlıklar birbirleri ile etkileşimde olup, her birinin sisteme olan katkısı sistem bütünlüğünü sağlamaktadır.

 

Bu başlıklar;

 

Tedarikçiler: Sisteme üretilen mal ya da servis için gerekli girdileri sağlar.


Şirket ve Rakipler: Şirketler ürettikleri mala katma değerler kazandırmaya çalışırlar. Tedarikçilerden aldıkları mala belli bir katma değer katarak yeni bir mal veya hizmet üretir.

 
Aracı kurumlar: Uzmanlaşma firmaların ürünlerini tüketiciye ulaştırmalarında daha hızlı ve verimli olmalarını sağlar. Aracı kurumların en önemli özellikleri ürün ve hizmetlerin tüketiciye doğru zamanda, istenilen miktarda ve bozulmadan ulaşmasını sağlamaktır.


Son kullanıcı: Tüketici, tüm pazarlama sistemi süresince ortaya konan aktivitelerin ve çabanın temel sebebidir. Son kullanıcı, firmaların ulaşmak ve mal ve hizmetlerini satın almaya ikna etmek istedikleri kişidir.

 

Sonuç olarak sürdürülebilir pazarlama sisteminde tüm ana unsurlar detaylı olarak değerlendirilmeli ve geliştirilmesi planlanan sistemde birbirleri ile olan ilişkileri koordineli bir şekilde de sağlanmalıdır.