Blog

Toplam Kalite Yönetimi

13.01.2019

Toplam Kalite; bir kalite kontrol kavramı değildir. Bunun ötesinde, bir yönetim felsefesi hatta bir düşünce ve yaşam tarzıdır demek yanlış olmaz. Gelişen teknoloji, değişen şartlar, artan talep ve beklentiler ile kurum ya da kuruluşların sürdürebilirliğini sağlayabilmesinde kalitenin önemi oldukça önemlidir.

 

Toplam Kalite; uygulandığı yerde gerçekleştirilmesi elbette kolay değildir, ancak, kısa vadede büyük gelişmeler göstermek ve somut avantajlar sağlamak mümkündür.  Farklı sektörlerde yer alan birçok kurum ya da kuruluş “Toplam Kalite Yönetimi” kavramının nedenli önemli olduğunun farklına varmış ve bu alanda yatırımlar yapmaya başlamıştır. Doğru sonuçlar alınabilmesinde ki en önemli unsur ise “Toplam Kalitenin Temel İlkeleri” ni doğru öğrenmek ve yönetiminde asli sorumluluklarını yerine getirmesidir.

 

Toplam Kalite Yönetimi’nin ana ilkeleri uygulandığı alanlarda farklılıklar göstermekle birlikte, uygulandığı alanlarda ortak birtakım ilkelere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

 • Kaliteye odaklanmak
 • Liderlik
 • Müşteri odaklılık
 • Toplam katılım ve iletişim
 • Sürekli iyileştirme
 • Hedeflerle ve verilerle yönetim
 • Süreç yönetimi
 • Önlemeye yönelik yaklaşım
 • Eğitim ve öğrenen organizasyon

 

Bir işletme “önce kalite” ilkesini benimserse uzun vadede karları artacaktır. Eğer kısa vadeli kâr amacı ile yaklaşım sağlar ise rekabet gücünü yitirecek ve uzun vadede karı azalacaktır. Buradaki en önemli unsur, “Kalite” olgusuna özen göstermektir. Kalitenin gereklilikleri yerine getiriliyorsa; hatalı ürün/hizmetler azalacak, zamanında yapılamayan teslimat oranları azalacak, müşterinin güvenini sağlayacak, satışlar artacak ve tercih edilen bir işletme olunacaktır. Elbette ki işleme bünyesinde Toplam Kalite Yönetimi kavramının algılanması, benimsenmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanmasında, “Liderlik” oldukça önemlidir. Takım oluşumunda, iletişimde, yönlendirmede, sürekliliğin sağlanabilmesinde vizyon sahibi, bu vizyonu diğer kişilere aşılaya bilinmesinde kritik rol oynamaktadır. Liderlik; bireylerin yeteneklerinin farkına varmada, doğru yerlerde ve doğru şekilde faydalanmada, gelişim olgusunu oluşturmada etkin rol almaktadır. Toplam Kalite Yönetimin hedefi; bir kurum ya da kuruluşta yer alan tüm çalışanların aktif katılımını, gerçekleştirilen faaliyetlerin bütününü alarak, müşteri beklentilerini anlamak ve karşılamaktır. Müşteri memnuniyeti; doğru ürün/hizmet, mükemmel kalite, makul fiyat ve zamanında teslimattır. Toplam Kalite Yönetimin sağlanması, sürdürebilirliği sitemde yer alan tüm çalışanların aktif katılımı ile sağlanmakta ve geliştirilebilmektedir. Burada ki kritik olgu; âtıl durumdaki insan faktörünün bir değer olarak alınması ve en üst düzeyde yararlanılmasıdır. Tam katılım, çalışan personellerin yaratıcılığı ile kalitenin artması ile birlikte motivasyona olumlu katkılar katarak verimlilik artışlarını sağlayacaktır. Sürekli İyileştirme; düşünce ve davranış olarak her çalışan personelin, her durumu tartışmaya açarak, bu durumu daha iyiye getirmesi olarak tanımlanabilir. Gündelik işlerde sıkça rastlanılan “Yapabildiğimin en iyisi bu” cümlesi, sürekli iyileştirmede “şimdilik yapabildiğimin en iyisi bu” anlamı taşımaktadır. Nerede ve ne zaman bir iyileştirme olsa, bu sonuçta kalitede ve verimlilikte bir iyileşmeye yol açacaktır. Kalite, iyileştirilebilen her şeydir. Günümüzde rekabet gücü yüksek işletmeler incelendiğinde bunların başarılarının altında Toplam Kalite olgusunun yer aldığı görülmektedir.

 

Hedeflerle ve verilerle yönetim bir işletmede görev alan tüm çalışanların katılımını ve yönetim desteğini içeren ve sonuç almaya yönelik çalışmaların bütünü anlamı taşır. Hedeflere ve verilere ulaşılmasında kritik beş soru vardır;

 • Şu an neredeyiz?
 • Nerede olmayı istiyoruz?
 • Gelişimimizi nasıl ölçeriz?
 • Olmayı istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 • Gelişim için planımız, ihtiyacımız ne ve bunu nasıl denetleriz?

 

 

Süreç yönetimi, süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin, ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler yapılarak performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.

 

Önlemeye dönük yaklaşım: olabilecek aksaklıklara karşı önlemler almak, hata kaynakların kök nedenlerini tespit etmek, ortaya çıkma nedenlerini belirlemek, tekrarını önleyecek önem planları geliştirerek yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların önlenmesi gerektiğini ifade eder. Toplam Kalite Yönetimi'nde esas olan hataları tespit etmek ya da hataları ayıklamak değil, hata yapmamayı sağlayacak süreçler geliştirmektir.

 

Değişen ve gelişen iş dünyasının dinamiklerini takip etmek, değişikliklere ayak uydurmak, kurumunuzun verimliliğini her geçen gün arttırmak ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş yöneticiler ve çalışanlarla sağlanabilir. Bireylerin öğrenmesine ortam oluşturan, onların öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini, anlayışını ve çevresini geliştiren organizasyon yapısı öğrenen organizasyonlardır. Öğrenen Organizasyonlar, Öğrenen bireylerini, aynı vizyon ve amaçlar etrafında toplayan, bilgiyi değerlendiren, paylaştıran ve öğreten, böylece bilgiyi kuruma mal ederek davranış haline dönüştüren ve belleğine yerleştiren, bunun sürekliliğini sağlayan örgüttür.